HAUSin yritysvastuun periaatteet

HAUS korostaa eettisten periaatteiden noudattamista asiakassuhteissaan ja kaikessa liiketoiminnassaan.

HAUS on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan ja edistämään kansainvälisen työjärjestön ILO:n julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa listattuja ihmisoikeuksia sekä ympäristönsuojeluun liittyviä lakeja ja säädöksiä.

Liiketoiminta ja asiakassuhteet

 • Kaiken liiketoimintamme perustana on eettisyys.
 • Lainmukaisuus ja korkeat eettiset periaatteet näkyvät liiketoimintamme lisäksi koulutustemme ja hankkeidemme sisällöissä.
 • Erityisesti kansainvälisessä liiketoiminnassa korostuvat vaateet hyvään hallintoon, toiminnan läpinäkyvyyteen sekä korruption ehkäisemiseen.
 • Johdamme ja hallinnoimme (ml. rahaliikenne) kansainvälisiä hankkeita Suomesta käsin.
 • Asiakas- ja sidosryhmäsuhteidemme pohjana on luottamus. Korostamme asiakkaan kuulemista ja yhdessä tekemistä.
 • Liiketoimintamme prosessit ja toimintatavat ovat tehokkaita ja läpinäkyviä.
 • Tarjontamme on laadukasta ja kustannustehokkaasti toteutettua.

Hankinta ja ostotoiminta

 • Korostamme hankinnoissa lainmukaisuutta, eettisyyttä ja vastuullisuutta.
 • Edellytämme, että HAUSin suorat toimittajat ja alihankkijat sekä muut ulkoiset palveluntarjoajat toimivat samojen eettisten periaatteiden ja lakien mukaan kuin itsekin toimimme (toiminta- ja arvoketjun vastuullisuus).

 Henkilöstö ja johtaminen

 • Yritysvastuu nähdään HAUSissa osana jokapäiväistä johtamista.
 • Henkilöstön osaamisen varmistaminen, työmarkkinakelpoisuudesta huolehtiminen sekä työterveys ja -turvallisuus ovat osa hyvää ja vastuullista henkilöstöjohtamista.
 • HAUSin henkilöstöpolitiikan periaatteina ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.
 • HAUS on vastuullinen työnantaja, jolla on hyvä maine ja jonka vastuut ja velvoitteet ovat kunnossa.
 • HAUSissa on käytössä varhaisen välittämisen malli.

Ympäristö

 • HAUS on sitoutunut vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia.
 • Ympäristövastuullisuus tarkoittaa käytännössä oman toiminnan ympäristövaikutusten tuntemista, esimerkiksi ei-välttämättömän matkustuksen minimoimista sekä video- ja verkkopalveluiden laajempaa hyödyntämistä koulutuksissa ja neuvotteluissa.
 • HAUSissa on käytössä etätyöskentelymahdollisuus.
 • HAUSin kone-, laite- ja materiaalihankinnat tehdään kestävän kehityksen periaatteiden mukaan muun muassa suosimalla kierrätystä, vähentämällä paperin käyttöä sekä suosimalla ympäristösertifioituja ja eettisesti tuotettuja tuotteita.